2015. dec. 13.

KOSD, nem csak anyai nagymamám szülőhelye


Csipkefa bimbója kihajlott az útra...-énekeltük.
Nemrégiben vettem egy üveggel, hamisítatlan hecsedli lekvárt az újpesti piacon egy kosdi asszonytól, aki saját készítésű lekvárjait árulja. Beszédbe elegyedtünk, felajánlotta, hogy segítségemre lesz kideríteni, ki mindenki rokonom Kosdon!, erre várok, közben küzdök a közönnyel, érdeklődő levelemre  kosdiaktól válasz nem érkezik.
Közben nézegetem a "hálót", amit kifogok érdekes: 
"A falutól északnyugatra emelkedő Naszály hegy környéke már az őskortól fogva lakott vidék volt. Éltek itt bronzkori és vaskori közösségek, szarmata és kelta nemzetségek valamint Pannónia provincia határvidékének római polgárai. A honfoglalástól e terület Kurszán majd leszármazottjai Tétény és Fajsz kijelölt szálláshelye volt.
Árpádházi királyaink korán birtokukba vették Kosdot; II. Endre király a falut a királyi birtokok közül kiveszi és a váci püspöknek adományozza. A tatárjárás - Vác városával egyetemben - csaknem elpusztítja a települést. Az elkövetkezendő 200 évben a falu újra benépesül, majd ismét pusztulásra jut amikor a huszita csehek feldúlják azt. 1526 őszén az ország központja felé özönlő török csapatok - ismét Vác városával együtt - felégetik. 1544-ben Nógrád várával együtt török uralom alá kerül. A budai Rusztem pasa adószedői 1562-ben 140 adóköteles házat tartottak nyilván 9500 akcse adóbevétel mellett, ami azt jelzi, hogy Vác mellett a térség legnépesebb települése volt. Az itt élők adóztak a töröknek, robotra jártak a nógrádi várba, de fizették a tizedet a váci püspöknek is. 
Az 1740-es nagy pestisjárvány Kosdon is hatalmas pusztítást végzett. Ezt követően Mária Terézia Ausztriából mintegy 50-60 német családot telepít a faluba, ezt jelzi a lakóhelyükként kijelölt későbbi "német utca" elnevezés is."
Anyai nagymamám Babka Lajosné Strell Mária halálát az anyakönyv szerint
 bejelentette apja, Strell Ferenc földműves, Komáromi utca 8. (1925-ig Német utca) 
 - akit az anyakönyvvezető személyesen ismer - , 
1938. szeptember 20. délután 4 órakor 44 évesen tüdővészben hunyt el.
Nagymamám született az anyakönyv szerint:
 a 180-as házszám alatt, anyja  Vajó Mária r.kat. 22 éves földművesnő, 
apja Strell Ferenc földműves

Böngészem Szomszéd András 2001-ben kiadott KOSD c. könyvét, kigyűjtöm a lehetséges rokonok nevét, tallózgatok, közben ráakadok olyan részletre, ami fölött nem tudok elsiklani:
"1859. Mártius hava 18-ik napján kilenc helybeli lakos a bíró ellen tett panaszt a Cs. Kir. Biztos úrnál
A panaszos levél a következőket tartalmazza: Nagy Sándor községünk Bírája ellen fenforgó panaszok pontjaihoz illő: - s valóban mint egyest, úgy az egész községet érdeklő csempészkedései, s embertelen tényei tárgyában alázatosan nyilatkozunk:
--(nekünk az f., pont a legérdekesebb)
f., Néhai Strell Jakab községünk volt érdemes bírája özvegyét tulajdon udvarában melljen fogva le, föl hurczolván, verte és ütötte, végre nyakára hágván, dühös káromlással széttépett ruhában a földön heverve hagyta.
Végre több ilyen embertelenségekkel nem csak ez az agg nő, de számtalanokkal bánt már így - az ügyes, bajos hozzá járulót elutasítja, mondván jöjjön mászor, most nincs időm...20 panaszkodó közül szerencsés egy, akit kihallgatott.
Kelt Kosdon Mártius hava 18-án 1859-évben
Főhajtó alázatos szolgái: ör. Kutsa János, Sisa János, Cs.Térjnájiné, Bánsi József, özv. Strell Jakabnő, Gavra Istvány, Hénitz Páll, Strell Ferentz, Héntz Péter" 320. NML.IV. 152. 1374/1860.sz."
Eláll a lélegzetem!
Az alábbi fotókat átutazóban készítettük:
Nem tudom, ki az ötletgazda, de nagyon tetszik ez az oszlop:
és ez a ház az utca túloldalán:
Borús novemberi reggel a kosdi katolikus templom:
a templomkert:
Kosd, temető bejárata:
A katolikus templom előtt álló emlékműről: 
Amikor Vay Ádám, Rád földesura 1728-ban egész családjával áttért a katolikus hitre, Rádon plébániát alapított, s ehhez affiliálták Kosdot, és élére egyházmegyei papot állítottak. Azonban amikor Eőszi Lőrinc plébános az 1740. évi pestis alkalmával betegeinek látogatására Kosdra ment, Vay – attól való félelmében, hogy a visszatérő plébános a ragályt Rádra is behurcolja –, holmiját a falu határára hurcoltatta, és nem engedte többé visszatérni
Eőszi Lőrinc tér, alig olvasható az emléktábla felirata

Régi sírkövek:
2015. okt. 27.

Legendafoszlató tények Auffenberg-Ormai Norbert ezredesről

Elmentem egy előadásra, megvettem a szintén érintett családfakutató mérnök könyvét. Többek között abból, gigászi munkával felkutatott anyagaiból, valamint saját családom szintén kitartó kutatásai nyomán tudomásomra jutott tényekből:

Annyi minden kering a világhálón! Ha valaki veszi a fáradságot és utánajár, érdekes, egymásnak ellentmondó anyagokat olvashat, kapkodhatja a fejét, hol a hiteles adat? Régebbi - Auffenberg Ormai Norbertről és családjáról -  blogbejegyzéseim kiegészítéséül:
Legelső legendafoszlató a születési anyakönyvi kivonat:

Nap és év 1813            május 28
Házszám                      112
Megkeresztelt neve    Norbert Anna Johann Baptist Auffenberg
Katolikus                  
Fiú                             
Törvényes                 
Szülők
           Apa                    Johann von Auffenberg főhadnagy a cs. kir. csehországi
                                      fedeztető és pótlovazási osztálynál, néhai Franz Paola
                                      von Auffenberg és néhai Theresia fia
           Anya                  Theresia von Link, Johann Baptist von Link és néhai
                                      Elisabeth lánya
Keresztszülők              Norbert Biley orvos doktor, városi tisztiorvos
                                      Anna von Link született Treppenberger

           Bába                  Anna Eigenberger

           Keresztelő         Hermann Dobner atya káplán
Tehát nem a születésnapján végezték ki.
A visszaemlékezések közt nehéz eligazodni, a kortársak sokszor irigységgel fűszerezett írásai a ranglétrán viharos sebességgel emelkedő tiszttársukról, a késői történész, - Katona Tamás - vitriolba mártott tollal írt méltatása olvastán elgondolkozom. Nem is idézem, megtette azt a könyv szerzője, helyette álljon itt Dr. Kedves Gyula hadtörténeti muzeológus fegyvertörténésszel készült méltató interjú:  http://www.168ora.hu/itthon/marcius-15-szabadsagharc-hosok-forradalmar-52371.html
A halál fenyegető közelségében mások hogy viselkedtek, arra Hermann Róbert történész kutatásaiból kiragadva:
"A függetlenség kimondásánál nem volt szavazás. A debreceni Nagytemplomban gyakorlatilag közfelkiáltással mondták ki. Utólag az egyik legsúlyosabb vétek volt a hadbíróság előtt, ha valaki bizonyíthatóan részt vett ezen az ülésen. Ezért aztán több képviselő azt állította, hogy ő nem fért be a templomba, mert az elébe törekedők kiszorították onnan – miközben a jegyzőkönyvben benne volt, hogy fölszólalt.Kazinczy Gábor például, aki valóban felszólalt a javaslat ellen, mondhatta azt, hogy ő ellenezte Kossuth indítványát, ily módon ő ki tudta magát mosni. Más is bizonygatta, hogy nem volt ott, vagy éppen beteg volt, és mindig akadt két-három ember, aki ezt tanúsította. Így az „ellenzők” száma jelentősen növekedett ahhoz képest, mint ahányan ténylegesen felszólaltak." (http://erdelyiriport.ro/interju/negyvennyolcas-epizodok-3)
Közel nyolc év felségsértés miatti börtön után 1848 tavaszán szabadul egy ambiciózus nyalka tiszt.
Sikeres forgolódása a hölgyek közt, hát nem természetes, hogy irigységet vált ki? Írnak róla az újságok is, többek közt:
Pester Zeitung (Pest) 1849. szeptember 2.

 "Ormay (Auffenberg) állítólag hidegvérrel ment a halálba. Beszéltek egy szerkesztőről is, aki ugyanakkor szintén ott állt már a vesztőhelyen, de elvezették. Ő nem más lenne, mint Bangya János, aki a Preßburger Zeitung korábbi szerkesztője, majd őrnagy volt a felkelőknél és a Zerffi-féle „Ungar, Allgemeine Zeitung” szerkesztőtársa. Ormay, akit a lengyel összeesküvésben való részvétel miatt húsz év várbörtönre ítéltek, a márciusi amnesztia következtében szabadlábra került, miután nyolc évet és két hónapot ült Munkácson, és az utóbbi időben vadházasságban élt egy nővel, akinek a férje állítólag 2000 konvenciós forint és egy postafogat fejében lelépett a kéjenc javára."
 Ha ez nem pletyka, akkor micsoda alak lehet az, aki eladja a feleségét?
 "Vadházasság"? 

Szalay József főhadnagy:
"Ormai négyszemközt fogadott, tiszti kinevezésemért mondott  köszönetemet komolyan hallgatta, de látva arcomon zavaromat, felkacagott és kérdé, hogy mit és mennyit láttam tegnap, mikor a szobába bedugtam a fejemet, de igazat mondjak ám. Én hát szemlesütve mondám, hogy láttam a dívánról lepatakzó arany hajat és egy pár pici női lábat, egyebet semmit. No jól van, akármit látott,
megvárom öntől, hogy a férfiatlan szószátyárságtól óvakodni fog; másszor erősebben kocogtasson, végzé szavait, újra nagy hahótára fakadva. Az ezredes jó kedvétől neki bátorodva, azt feleltem neki mosolyogva, hogy a pásztorórákban beszokták zárni az ajtót. Igaza van, felelt kacagva Ormai, én elfeledem is az egész tréfát, de nőm nagyon bosszús önre, és erősen megakarja a fejét mosni, és így rám bízta, hogy estére hozzám rendeljem önt  theára, hát okvetlen eljöjjön, addig pedig törje rajta az eszét, hogy miként mentse ki magát előtte. Fejét hajtva, értésemre adá, hogy távozhatom." - Az aranyhaj tulajdonosa tehát a feleség, aki majd gyásza jeléül feketére festeti haját, így láthatjuk Barabás Miklós 1850-ben készült Ormayné Rozsváry Vilma c. festményén, a kép a Magyar Nemzeti Galériában van: 
és a férj, Ormai Norbert, akiről szintén Barabás Miklós festett arcképet, a kép valahol Romániában van...:
Tevékenységéről: http://real.mtak.hu/17597/7/honved_vadaszezredek_szervezese.pdf
 Jót derültem, hogyan tárgyalja a brassói Kronstätter Zeitung 1849. szeptember 10-i száma, hogy Ormai Erdélyben nőket toborzott betegápolónak.  A nők toborzásán felháborodott tisztek tiltakoztak a "copfos hadsereg" és "kötényhadsereg" ellen. Kossuth érvénytelennek nyilvánította a toborzást és feloszlatta az "amazontestületet". Az elkeseredett női küldöttség vigaszul Kossuthnéhoz kávéra és süteményre kapott meghívást! A megbántott nőknek fájdalomdíjul gyűjtést szerveztek, a bevétellel bocsátották el őket.
Pesten:
" amikor a Pesti Hírlap közzétette Kossuth Zsuzsanna felhívását, akit bátyja 1849. április 16-án „az összes tábori kórházak főápolónőjévé” nevezett ki, az asszonyok tömegesen keresték fel a kórházakat, hogy ápolónők legyenek. A fiatalasszony három gyermekét idős anyjára hagyva bejárta az országot, 72 kórházat szervezett meg, mégis állandóan összeütközésbe került a hadvezetés egyes tagjaival, akik nem kívántak egy nőnek engedelmeskedni. Bátyjától is hiába kért támogatást, hogy tevékenysége hatékonyabb legyen, Kossuth Lajos a kellő hatáskört nem adta meg neki."
-----------
Ormai ezredes nem menekült el, tisztázni akarta magát a pénzügyi elszámolások körüli vádak alól, noha már megindultak az emigránsok török föld felé.
" Tizenegyedik augusztus, Lugason kinyilatkoztatta Dembinszky táborkarának, hogy ő Mészárossal szándékszik a hont elhagyni....12-én este megérkezett Perczel huszonheted magával Orsovára. Másnap egy tolmácsot küldött át a török határszéli parancsnokhoz, átmenési szándékát kijelentendő.... 14-én este Dembinszky is megérkezett Mészárossal... 22-én az Orsován állomásozó székely zászlóalj, s a vadász osztály is átment."  - az idézet innen:  http://terebess.hu/keletkultinfo/lazar.html 
1849. augusztus 12-én a Világostól 9 km-re lévő Pankotán elfogták Ormai ezredest, az aradi várba vitték:

Pester Zeitung (Pest) 1849. szeptember 10.
Auffenberg Norbert, aki a bohémiai Dobrezanban született, 36 éves, református, de korábban katolikus, házas, gyermektelen, a gróf Leiningen 31. gyalog sorezred hadnagya – akit a lengyel forradalomban való részvétel általi felségárulás miatt 1847-ben 14 évi bilincsben töltendő várbörtönbüntetésre ítéltek, és aki a múlt évben uralkodói kegyelem által amnesztiában részesült, 
önkéntesen belépett a magyar lázadók soraiba, Kossuth adjutánsa, később az 1. vadászhadtest ezredese volt a lázadók hadseregében. Ezért ismételt
felségárulásért megvalósult tényállás mellett az erre vonatkozó törvények és proklamációk szerint az 1849. augusztus 22-én ülésezett rögtönítélő törvényszék egyhangúlag kötél általi halálra ítélte őt, és az ítéletet a bírói felsőbbség jóváhagyásával még ugyanazon a napon végrehajtották. 
Főhadiszállás Arad, 1849. augusztus 22.
A cs. kir. Hadbíróságtól

Helyreigazítást az özvegy is megérdemel. Haynau és pribékjei tombolásától tartva igyekezett magát és gyermekét megóvni, visszavette leánykori nevét, talált egy Ormay József nevű csömöri földbirtokost, aki a gyermeket vállalva nevét adta, így a fiú Csömörön nőtt fel. Vilma rendszeresen támogatta anyagilag fiát, hazalátogatni csak a kiegyezés után vett bátorságot. Megözvegyülve visszatért Európába, Wiesbadenben telepedett le, ott is halt meg, nagy vagyont hagyva fiára.


2015. okt. 19.

Hol énekeltünk, hol nem...Tokajtól Tekibányán át Kassáig


Szóval, képpel augusztus végi három napról emlékeim, jegyzeteim és itt-ott a városok honlapjának segítségével Észak-Kelet Magyarország tájain. 
Első megállónk Tokaj, Klastrom pincészet, a Szerelmi pincesoron. Milyen szép elnevezés:  Szerelmi pincesor!
A Szerelmi pincesort a magyar honfoglalás millecentenáriumának tiszteletére hozták létre, a vasúttal szemben lévő hegylábon. Mi autóbusszal érkeztünk a borkóstolóra, utána ebédre a betyárgulyás, arra ismét a tokaji csúszott...
Ebéd közben is lehet énekelni, pláne ha a borász egyre-másra töltögeti kiürülő poharunkat, énekeltünk is, két falat között!

Hőségben a legnagyobb kihívás a hűvös pincéből kilépni! Sikerült a buszra délceg tartással felszállnunk..
Irány Szerencs!
A monda szerint a Szerencs nevet Árpád fejedelem adta a városnak, amikor az Árpád-hegyen ezt mondta: „Ma ád (ebből származik Mád neve) Isten szerencsét (Szerencs) e tájon (Tállya) Ond (Ond) és Tarcal (Tarcal) vezéreknek.”
Szerencsen először a csokoládék boltjába mentünk, ezt-azt vettünk, kerek, hosszúkás, táblás, és még sokféle csokoládét, reméltük, hogy történelmünk bonyolult eseményei ettől jobban megragadnak a fejünkben...A nagy hőségben rövid ideig sétáltunk a városban, A híres csokoládégyár megszűnt, ma egy kis KFT próbálja a hagyományokat őrizni, apró boltjában vásároltunk. 
A város híres volt cukorgyáráról, már bezárt, pusztuló terület, rozsdás bejárata a felirattal hirdeti: Szerencsi Cukorgyár
Az egykori gyár területén ma cukormúzeum van... "édes fejlődés"
 Szerencs Rákóczi-vár, előtte Rákóczi Zsigmond fejedelem szobra:1605. április 17–20. között itt tartották azt az országgyűlést, amin Bocskai Istvánt Magyarország fejedelmévé választották. Hálából 1606. március 9-én Bocskai "kiváltságos mezőváros" státuszt ad Szerencsnek. Bár neve szerencsét is hozhatna, de az elmúlt századokban igencsak forgandó szerencséjét élte át a város.
Jó, hogy nem először jártam Sárospatakon, mert most kevés időnk volt, amit itt tölthettünk.
Sárospatak Árpád-házi szent Erzsébet szülőhelye, itt a rövid idő ellenére énekeltünk a templomban, miután meghallgattuk az idegenvezető előadását az 1492-re elkészült, Észak-Magyarország egyik legnagyobb gótikus háromhajós csarnoktemplomáról.
Története szorosan összefügg a vár történetével, mert a vár gazdái a templom kegyurai is voltak, és szinte mindegyik alakított, bővített, módosított rajta valamit. Mikor a templom elkészült, a vár gazdái a Pálócziak voltak. A család férfitagjai a török elleni harcokban elestek, a vár és így a templom is a Perényiek birtokába került, az ő idejük alatt volt a mohácsi vész (1526). Ezután vették körül az ország várait hatalmas védőfalakkal, hogy mire a török seregek megérkeznek az ostromra, védeni tudják a várat a támadókkal szemben. A pataki várat is megerősítették védőfallal, amely a Bodrogtól indulva a várat körülvéve a másik oldalon szintén a Bodrogig húzódott. A templom északi fala is szakasza lett ennek a falnak, ekkor vastagították meg, ágyúkilövőket, lőréseket vágtak bele. A pataki várban a törökkel nem háborúztak. Nagy változás történt a templomban a Wesselényi-féle összeesküvés után. Ennek okmányát a vár Sub Rosa – termében írták alá. Ez azonban a császár tudomására jutott, aki az összeesküvőket halállal büntette. Kivétel volt I. Rákóczi Ferenc, akinek az életét édesanyja, Báthory Zsófia mentette meg súlyos anyagi áldozatok árán. A pataki várat zsoldos hadsereg szállta meg. Fővezérük, Stahrenberg kapitány az összes várkaput befalaztatta, és a templom északi és déli falán két nagy boltíves kaput vágatott. Tizenkét évig – míg Thököly fel nem szabadította Patak várát – csak ezen az úton lehetett a várba bejutni. A templom első részét is birtokukba vették, az hol kaszárnya, hol lőporraktár, hol pedig istálló volt. Mindezek miatt szükségessé vált a járószint feltöltése. Amin most járunk, az az eredeti XV. századi járószint.
A templom berendezésének legszebb darabja a barokk főoltár. Az átalakításkor hozták ide a budavári karmelita templomból. II. József feloszlatta rendjüket, és értékeiket elárvereztette. Az oltárkép a Szeplőtelen Fogantatást ábrázolja, amely Maulbertschnek, Mária Terézia udvari festőjének alkotása.
Az északi fal bemélyedésében – a befalazott Stahrenberg-kapu helyén – egy 4 méter magas hársfa dombormű látható. A helyi fafaragó népművész, Mezei Tamás faragta ki a karácsony titkát. A mű 1975 karácsonyára készült el. Fent Bethlehem, a három királyok; középen betlehemesek; lent egy magyar család, a háttérben zempléni falvak, fenyvesek láthatók.
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231): II. Endre magyar király és merániai Gertrúd lánya. Sárospatakon született, majd négyévesen eljegyezték, és később Türingiába vitték, ahol 1221-ben feleségül vette II. Lajos őrgróf. 1222. május 28-án született első gyermekük.
Ugyanebben az évben II. Endre király látogatóba hazahívta az ifjú párt. Szeptember 29-én érkeztek, a szobor, mely Varga Imre alkotása, ezt a pillanatot örökíti meg. Erzsébetet II. Gergely pápa avatta szentté 1235. május 26-án, pünkösdkor.

Minden este gyönyörködhetnek az arra járók a kivilágított templomablak látványában.
 A torony harangjátékát délután 4 órakor váratlan meglepetésként mi is hallhattuk, amint kinyíltak a toronyablakok.
A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelt templom több neves pataki történelmi személyiség - a Rákócziak, a Dobó családok - temetkezési helyéül szolgált. A templom körül az eredeti szintre süllyesztett terepet a középkori templomkert, illetve a temető falának maradványai szegélyezik. Itt találhatók az ásatások során előkerült XII. századi körtemplom romfalai is. Ebben az ősi templomban keresztelték meg feltehetően Árpád-házi Szent Erzsébetet. A templom alatti kriptába temették el Lorántffy Zsuzsannát és fiát, II. Rákóczi Györgyöt.

A Szent Erzsébet Ház kiállításából:
Csete Ildikó textilművész és Kun Éva keramikus művész alkotása a Szent Erzsébet év alkalmából (2007). Címe: Erzsébet, imádkozó asszonyunk.

 A vár belső udvarán a Vörös-torony órája mutatja, hogy indulnunk kell tovább...
Kanyargunk a zempléni falvak között szállásunk felé, Széphalomra, már sötétben.
Múzeumkert Panzió:
Fáradtan a hosszú úttól megvacsorázunk, majd örömmel térünk nyugovóra. "Nyugovó", helyette forgolódás, virrasztás, mert ablakunk alatt lakodalmas társaság leánybúcsút tart hajnalig. Fáradtabban vágunk neki a következő napnak, mint ahogy ideérkeztünk.
Koránkelők reggelije:
Kora reggel egyedül kószálok a környéken, a múlt egy darabja a kerítésen túl:

 Kerítésen innen a fűszerkert:
 Bebarangolom a Kazinczy emlékparkot.
 Az egykori Kazinczy kúria helyén áll az emlékcsarnok
Az emlékcsarnok hátoldalán a régi sírkő maradványa:
Sírfelirata: „Széphalomban Élete LXXIIIdik évének lefolyta után MDCCCXXXI, a sűrű halálok s a magáénak is esztendejében állíttatá fel ezen emléket Gróf Török Sofia, az elhunyt hitvese és VII vele élő Maradékainak Annya”.
Kazinczy Ferenc és Török Zsófia sírja:
Kazinczy Lajos tábornok a legkisebb fiú, a szabadságharc mártírja, sírja ismeretlen, unokaöccse állította dicső emlékére
Még néhány fontos mondat Kazinczy Ferencről Sátoraljaújhely honlapjáról kölcsönözve:
1804-ben Török Zsófiával kötött házassága után gondolhatott újra otthona megteremtésére, tető alá hozta a széphalmi kúriát, s benne élt családja körében 1806-tól haláláig. Nyolc gyermekük közül hetet fölneveltek sokszor igen keserves anyagi körülmények között. „Egyik napról a másikra éldegélek csupa szerencsével s az ég irgalmából", írta 1815-ben, 1827-ben pedig húgánál vendégeskedő lányának azt üzeni: „Haza ne jöjj, nem képzelhetsz nagyobb ínséget, szegénységet, mint nálam”. E nehéz körülmények ellenére szívós irodalmi munkálkodás, nagy arányú levelezés töltötte ki a széphalmi negyedszázadot: Kazinczy innen vívta meg pennaháborúit a nyelvújításért, az irodalmi ízlés korszerűsítéséért.
Levéltárosként rendszeresen bejárt Széphalomról, mely lóháton „léptetve is csak 37 minutum”, de gyakran tette meg gyalogosan az utat közel hetvenhez is. Leveleit sokszor keltezte Újhelyből, ahol a megyeháza boltíves szobájában szorgoskodott, olykor éjszakákon át: „éjfélig és virradatkor gyertyázok”, írta. A reformgondolatoktól hangos vármegyei közgyűléseken ő is részt vett, ahol szemtanúja volt Kossuth politikai pályaindulásának.
Kora reggel, ahogy kószáltam, így láttam:
Az elipszilon emlékműve:
A Magyar Nyelv Múzeuma  a parkban, egyedülálló Európában, sajnos kora reggel még zárva.
A háttérben a Sátor-hegyek, a múzeum mellett irodalmi herbárium:
Széphalom eredeti neve Kisbányácska volt. Mai fogalommá vált nevét és ismertségét Kazinczy Ferencnek köszönheti, aki 1794-ben kezdett itt építkezni, de bebörtönöztetése miatt csak 1806-ban költözhetett ide. 1791-ben elbocsátották hivatalából. 
Ebben az évben kezdte el kis birtokán kúriájának építkezését a Sátoraljaújhely közelében lévő
Bányácskán, melyet később Széphalomnak nevezett el. 1794 nyarán csatlakozott a Martinovics-mozgalomhoz, s terjesztette ismerősei között a Reformátorok Titkos Társaságának kátéját. 1794 decemberében letartóztatták, s pallos általi halálra és jószágvesztésre ítélték. A halálos ítéletet néhány hét múlva a királyi kegyelem bizonytalan ideig tartó börtönbüntetésre változtatta. Spielberg, Kufstein és Munkács voltak rabságának fontosabb színhelyei. 
Kazinczy Ferenc rajzai, Kufstein:

Börtönévei alatt is állandóan írt, tanult, fordított; néha a rozsda oldatát vagy saját vérét használta tinta helyett. 2387 nap után 1801 júniusában szabadult. Anyagilag tönkrement, széphalmi birtoka elvadult, családja elidegenedett tőle. 
1804-ben feleségül vette - 45 éves korában - Török Sophie-t, a nála húsz évvel fiatalabb és szegény grófkisasszonyt, aki mindvégig hű társa maradt. 1806-ban költöztek Széphalomra. Innen irányította és szervezte újjá a halódó irodalmi életet: a magyar irodalom központja ekkor Széphalom volt. 
Ettől kezdve a kis falu a magyar irodalmi-politikai gondolkodás egyik központja lett. Óriási levelezése folytán Kazinczy a kor valamennyi jelentős gondolkodójával kapcsolatban állt, itt futottak össze a haladó társadalmi eszmék, az irodalmi reformtörekvések és a nyelvújítási folyamatok. Kazinczy maga gazdálkodott birtokán, de sokszor méltatlanul nehéz körülmények közt élt. Birtoka jövedelmét nagyrészt az irodalomra fordította: saját pénzén jelentette meg a maga és mások műveit.
Nehezen nevelte hét gyermekét. Pörei saját és felesége családjával szinte koldussá tették. 
1831. augusztus 23-án halt meg: az északi megyékben dúló kolerajárványnak esett áldozatul. A háza előtti kertben temették el. 
Kazinczy Ferenc rajza széphalmi kúriájukról:
A múzeumba bemenni már nem volt időnk, reggeli után indulás Sátoraljaújhelyre.
 Városnéző sétánk a vasútállomásnál kezdődik, innen indulunk tovább a hársfákkal övezett úton a belváros felé. Hallgatjuk idegenvezetőnk szavait:
Ez a pályaudvar bonyolította le az egykori Zemplén vármegye pénz-, termény- és egyéb áruforgalmának több mint kétharmadát, illetve az évi 12 országos vásáron itt megjelent 2500 kofa logisztikai kiszolgálását teljesítette. Mindezt nagyjából abban a formában, ami miatt a Kassa, Szerencs vagy Csap irányába utazók mellett kedvelt helye volt a városi polgárságnak is, akik bálok mellett vívóbemutatókat és képkiállításokat is rendeztek az akkor konyhájáról is híres restiben. Ez volt Trianonig, ma gyér forgalom...
 https://www.youtube.com/watch?v=pfTdoymolDo
Magyar Királyi Állami Közpince, "Bortemplom", az egyik leggazdagabb borpince felett áll:
1913-ban épült Váczy-Hübschl Kálmán és Thoroczkai Wigand Ede tervei alapján az erdélyi szecessziós stílusú impozáns műemlék jellegű épület a vasútállomás közelében. A felső szinteken irodák, felügyelői és pincemesteri lakások, árverezési és borkóstoló termek épültek és itt működött a szőlőtermelést is ellenőrző Szőlészeti és Borászati Felügyelőség. Homlokzatát a hegyaljai mezővárosoknak Zsolnay-mozaikból készített címerei díszítik. Az alsó szint hordógőzölővel, palackmosóval, 400 ezer darabos palackraktárral, csomagolóval szolgálta a borkereskedést. Az eredetileg 37 ágú pincében több, mint tízezer hl bor tárolható, a legnagyobb hordó 50 hl-es volt. Külön iparvágány is vezetett hozzá. 1990 után a Tokaj Kereskedőház eladta. A tulajdonos nem tudott mit kezdeni az épülettel, mára a város részben visszavásárolta, tervezi újrahasznosítását, jelenleg üresen áll. Ez az egyetlen város, ahol “templomot” emeltek a bornak.
Tovább sétálunk a hársfasoron a belváros felé, az egyetlen ma is magyar tulajdonú dohánygyár előtt:
   

Szemben az egykori zsidó temető, itt nyugszik a legendás Teitelbaum Mózes csodarabbi (1759-1841), aki 1808 és 1841 között működött Sátoraljaújhelyen és a többek között magyarországi haszidizmus megalapítása fűződik nevéhez. (A legenda egyik változata szerint gyermekkorában a beteg Kossuth Lajost édesanyja elhozta a rabbihoz, aki úgymond nemcsak meggyógyította, de egy bibliai idézettel megjósolta későbbi fényes karrierjét.)
Tovább a belváros felé...
A volt Pénzügyi Palota 1910-ben épült Pogány Móric tervei alapján, az épület ma kollégium. Oromzatán Kisfaludi Stróbl Zsigmond 1928-as alkotása  terméskőből az ország címerére vigyázó kétszeres embernagyságú honfoglaló magyarok szobra:

 Csak győzzük energiával, idővel, annyi a látnivaló!
Emléktábla a Városháza falán: 

„Szólj! S ki vagy, elmondom. Ne tovább! Ismerlek egészen. Nékem üres fecsegőt fest az üres fecsegés. Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyaljai termés; Íz, csín, tűz vagyon a versben, ha mesteri mív.” (Kazinczy: Írói érdem, 1810)
A Városháza előtt a levéltári hivatalába igyekvő Kazinczy szobra:
A város főterén a katolikus templom, ahol úgy énekelhettünk, hogy utána még vendégül is látta kórusunkat egy pohár hegyaljai borra a plébános...
A Kossuth szobor hátoldala:
Séta közben meglátom a hegyaljai Madonnácskát, boldogan engedi, hogy lefényképezzem:
Sok a látnivaló, csak rövid időre megyünk be a Kazinczy Múzeum híres időszaki kiállítását megnézni:


1935-ben állították fel Sátoraljaújhelyen a századik országzászlót. Ekkor született meg a gondolat, hogy az oda vezető úton, tizennégy stáción megörökítsék a trianoni békediktátum révén elszakított harmincnyolc város nevét emléktáblákkal, idézetekkel, címerekkel.
1936. október 4-én ünnepélyes keretek között adták át a Kis-Szárhegyre vezető úton az országos közadakozásból egyetlen nyáron megépült Magyar Kálváriát. Olyan nyak- és bokatörő úton kellett volna felmásznunk, hogy csak félútig jutottunk...

 Letekintünk a trianoni békediktátummal kettévágott Sárospatak városára:
Útépítő munkások dolgoznak, nagy gépeik közt bukdácsolunk lefelé, csak mi ketten, a többiek strapabíróbbak, fiatalabbak, felmennek az emlékkápolnáig. Mi megpihenünk lefelé

A legendák szerint az itt élő lakosok a tatárok elől a patak partján lévő földalatti üregekben bújtak el. Több néven említik a leírások „Salyonka, Sólyomka”, 1765-ben, írják, hogy létezik egy hely a „Zsólomka keskeny, mély völgy pincesorral, vincellérházakkal”. Az 1900-as évek elejétől a város egyik leglátogatottabb szórakozó helye a pincesikátor. A 29 pincéből álló pincesor a Zsólyomka patak két partján, gyönyörű környezetben Magyarországon, de talán a világon is egyedülálló ritkaságnak számít. A szép természeti környezet, a csendet megtörő patak csobogása és nem utolsó sorban, a pincékben kóstolható minőségi borok felejthetetlen élmény nyújtanak a bort kedvelő látogatóknak. A pincékben a borkészítés - elsősorban – az ősöktől elsajátított módon történik.
Ellenőriztük, finom!
Nem csoda, ha nagyon elfáradtam, hiszen túl vagyok előző nap egy könnyű kis sétának ígérkező, de csalóka úton a tengerszemhez. Amikor már azt hittem, hogy mindjárt a célnál leszek, újabb és újabb csali táblák tűntek elő, feliratukon, hogy már csak 5 percre van a bányató. Az út elején még könnyedén...
Mindjárt odaérünk!
 Itt a tó! Most már csak lefelé kell bukdácsolni...
Második éjjel is tart a dínom-dánom szállásunkon, alig alszunk. Reggel indulás Kassára. 
Az autóbuszban megtudjuk, hogy lesz még egy kis meglepetés, rövid kitérő. Zoli titokzatoskodik, aztán csak kiderül, hogy Telkibányára megyünk. Kanyargunk, egyre fel gyönyörű úton, végül megérkezve kedvesen fogad a polgármester asszony.  Meghallgatjuk tájékoztatóját, gyönyörködünk, majd énekelünk a kápolnában.Pssztt! - int csendre Joó Zoltán szobra: 

Sietnünk kell Kassára, el ne késsünk, előzetesen telefonon bejelentkeztünk a Szent Erzsébet Dóm vasárnap déli magyar nyelvű miséjére. 
A helyszínen derült ki, hogy sem a misén, sem mise után nem énekelhetünk a templomban, nem csak magyarul, de latinul sem, sőt sehogy. Az "indoklás", hogy előzetesen írásban kellett volna kérvényezni, majd előzetesen 100 eurót fizetni a próbáért, 200 eurót pedig az éneklésért. Megértettük...
Régebben már jártam Kassán, akkor többet írtam a város látnivalóiról, most csak néhány villanás az augusztusi hőségben, amit megosztok. Sétáltunk a belvárosban, nézelődtünk, majd találkoztunk az idegenvezetőnkkel, hallgattuk előadását a városról.
Egykor Abaúj-Torna Vármegyeháza, homlokzatán a címer 1558-ból, az épület ma a polgármesteri hivatal reprezentációs palotája:
erkélyéről 1945-ben Beneš köztársasági elnök kihirdette Csehszlovákia új kormányprogramját, ezzel együtt a magyar (és német) kisebbség kollektív bűnösségét és teljes jogfosztását.
A felvidéki magyarság számára máig be nem gyógyuló sebként élő rendelet megfosztotta az új állam területén élő „bűnös” etnikumok tagjait állampolgárságuktól, megvonta nyugdíj és állami járadékaikat, befagyasztotta bankbetétjeit, előbb az állami majd a magánalkalmazásokból elbocsátotta, földjeit elkobozta, betiltotta nyelvük használatát a közéletben, kizárta őket az egyetemekről, feloszlatta kulturális egyesületeit… A „kormányprogram” eredményeként „lakosságcserék”, „munkaerő toborzás” címen kényszermunka táborokba történő tömeges deportálások, törvénytelen elítéltetések sújtották honfitársainkat. Az Európai Unióban példátlan módon diszkriminatív Beneš-dekrétumok a mai napig érvényben vannak, azt az újkori szlovák parlament 2007-ben sérthetetlennek nyilvánította… 
Erről természetesen egy szót sem szólt a hölgy. 
Az idegenvezetőnő megmutatta a díszlépcsőházat, 
a gyönyörű üléstermet az óriási vendégkönyvvel, amely az Európa kulturális fővárosa illusztris vendégeinek bejegyzéseit tartalmazza,
a falon Than Mór hatalmas festménye: A mohácsi csata,  aztán egy másik falszakaszon falapon Kassa város középkori látképe
mennyezeti freskórészlet:
            A Főutca tengelyében a Csermely-patakkal
A hőségben egyre kiürülő vizespalackjainkat töltögettük, hamarosan buszra szálltunk, indultunk haza.